Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

a. Het gebruik van We love Sample Sales is open en vrij voor eenieder, mits deze niet de toegang tot We Love Sample Sales is ontzegd. De gebruiker, hierna te noemen 'Gebruiker' of 'User' verklaart zich bij gebruik van we love Sample Sales expliciet akkoord met alle onderstaand genoemnde voorwaarden en bepalingen.
b. Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde 'netiquette': de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden, de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ, en indien van toepassing de specifieke FAQ's over diverse onderdelen van We Love Sample Sales. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van We Love Sample Sales of We Love Sample Sales als geheel.
c. We Love Sample Sales behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot We Love Sample Sales - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van we love Sample Sales op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.
d. Aan We Love Sample Sales en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

2. Geregistreerde gebruikers

a. Een geregistreerde gebruiker (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam (username / nickname) heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel users of members genoemd. Deze gebruikers hebben een gratis abonnement. Users zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.
c. De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van We Love Sample Sales
d. De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van We Love Sample Sales of haar diensten en/of systemen, of als user we love Sample Sales saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.

3. Aansprakelijkheid

a. Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
b. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt We Love Sample Sales geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in We Love Sample Sales voorkomende gegevens, informatie en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.
c. We Love Sample Sales is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.
d. We Love Sample Sales kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

4. Rechten van We Love Sample Sales en verbodsbepalingen

a. We Love Sample Sales behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot We Love Sample Sales geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
b. Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn profiel leeg te maken en een niet bestaand emailadres in te vullen.
c. We Love Sample Sales behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.
d. User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto's en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciele en niet-commerciele doeleinden van de door user geplaatste berichten, foto's en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van We Love Sample Sales, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van we love Sample Sales.
e. Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. We Love Sample Sales is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.
f. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op We Love Sample Sales is aanleiding tot onmiddelijke uitsluiting van alle diensten die We Love Sample Sales aanbiedt. We Love Sample Sales is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.
g. Misbruik, in welke vorm dan ook, van We Love Sample Sales en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van We Love Sample Sales of delen van We Love Sample Sales, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.
h. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op We Love Sample Sales waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

5. Auteursrecht

a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door We Love Sample Sales wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van We Love Sample Sales zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

6. Advertenties

a. Omdat We Love Sample Sales een gratis dienst is wordt er op de pagina's binnen We Love Sample Sales reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden, tenzij We Love Sample Sales! zelf uitdrukkelijk een manier biedt de reclame-uitingen uit te schakelen. De reclame stelt het voortbestaan van We Love Sample Sales veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddelijke uitsluiting van We Love Sample Sales.
b. De in je profiel ingevulde gegevens zoals e-mail, woonplaats, leeftijd, geslacht, opleiding, hobby's en beroep kunnen worden gebruikt om gerichte commerciele e-mails te versturen en advertenties op onze website te tonen.

Ontvang alle sample sales wekelijks in je mailbox: